תקנה 15ב – תקנות התעבורה

תקנה 15ב - סירוב רשיון

תקנה 15ב לתקנות התעבורה – סירוב קבלת רשיון מקצועי

תקנה 15 ב' לתקנות התעבורה, הינו סעיף המאפשר לרשות המנהלית קרי – רשות הרישוי של משרד התחבורה,
שלא לאפשר לאדם לקבל תעודה לרשיון נהיגה מקצועי כגון רכב ציבורי (אוטובוס), בוחני רישוי, מורים לנהיגה, רכב כבד וכד').
המקרים בהם הרשות רשאית שלא לאפשר את קבלת התעודה מפורטים בסעיף כדלקמן:
תקנה 15ב  לתקנות התעבורה ואשר מהותה סירוב קבלת רשיון מקצועי בנושא תעבורה, קובעת כי -מקום שתקנה מתקנות אלה מתנה מתן תעודה מאת רשות שהוסמכה לכך (להלן בתקנה זו – הרשות) או חידושה,
רשאית היא שלא לתתה למבקש התעודה (להלן – המבקש), להתלותה או שלא לחדשה אם –(1)   יש לגבי המבקש רישום במרשם הפלילי שלהרשעה, בעבירה שלדעת הרשות יש בה כדי למנוע מתן תעודה או חידושה, אלא אם כן חלפו שבע שנים מתום ריצוי העונש על העבירה האמורה או מיום מתן גזר הדין – אם היה העונש מאסר על תנאי או פסילה על תנאי, או מיום תשלום הקנס אם היה העונש קנס;

תק' (מס' 15) תשס"ה-2005

(2)   לדעת הרשות קיים לגבי המבקש חשש, שבעיסוקו לפי התעודה יש כדי לפגוע בבטחון המדינה; החלטה של הרשות שלא לאשר מתן תעודה או חידושה כאמור לא תתקבל אלא על פי פניה של משטרת ישראל או שירות הביטחון הכללי;

(3)   הוגש נגד המבקש כתב אישום על עבירה פלילית אשר לדעת הרשות יש בה כדי לפגוע ביכולתו לעסוק על פי התעודה;

(4)   המבקש היה פסול מלהחזיק או מלקבל רשיון נהיגה במשך שנתיים שקדמו להגשת הבקשה;

(5)   רשיון הנהיגה של מבקש התעודה נפסל על תנאי ותקופת התנאי טרם נסתיימה;

(6)   המבקש הורשע בעבירת תעבורה או בעבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בתקופה של שנתיים שקדמה להגשת הבקשה;

(7)   המבקש הורשע בשלוש עבירות תעבורה או יותר או בעבירה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, למעט עבירות חניה, בתקופה של שנה שקדמה להגשת הבקשה.

ביטול תעודה או התלייתה תק' תשמ"ז-1987

15ג.   הרשות שנתנה תעודה לפי תקנות אלה רשאית לבטלה או להתלותה עד שיתמלאו תנאים שתקבע, אם –

(1)   נתקיים בבעל התעודה האמור בתקנה 15ב(1) עד (3);

(2)   הוברר לרשות שתנאי מתנאי התעודה לא קויים או שהנסיבות שהיו קיימות בעת מתן התעודה השתנו או שהתעודה הושגה על סמך הודעה כוזבת.

האם ניתן לבקש את ביטול ההתלייה על פי תקנה 15ב לתקנות התעבורה ?

אם כן מהאמור בסעיף ניכר כי גם ככל והמבקש אכן סומן בשל קיום אחד המקרים המצוינים בחוק, המדובר בעניין הנתון לשיקול דעת של הרשות המנהלית.

מכאן, ככל ומי שמבקש לקבל רישיון רלבנטי נדחה על ידי משרד הרישוי, הרי שעדיין אין המדובר בסוף פסוק.

בעזרת עורך דין בקיא יכול המבקש להביא בפני משרד הרישוי בקשה מנהלית מסודרת הנתמכת במסמכים על מנת לקצר את תקופת ההמתנה עד שיוכל להגיש בקשתו מחדש,

ובמקרים מסוימים ניתן אף לבטל את תקופת ההמתנה באופן כליל.

המדובר בבקשה שהיענות לה בדומה לבקשת חנינה, יסודה במידת החסד של הרשות,

מלפנים לשורת הדין ואשר כאמור נתונה לשיקול דעת.

במקרים קיצוניים ניתן בהינתן סירוב הרשות לבקשת קיצור התקופה למתן הרישיון,

להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי, כאשר התערבות בשיקול דעת הרשות על ידי הערכאה השיפוטית יתאפשר במקרים חריגים בלבד.

אם אתם נתונים בדילמה וזקוקים לרישיון באופן דחוף מפאת מצוקה כלכלית או כל סיבה אחרת ,

אני מזמין אתכם ליצור עמי קשר להתייעצות ראשונית באשר לכדאיות הפנייה לרשות המנהלית,

בבקשה לקיצור או ביטול תקופת ההמתנה לקבלת הרישיון,

 

על מנת ולאמוד את סיכוי ההצלחה במקרה הקונקרטי שלכם.

סמנו לייק בדף הפייסבוק

כתיבת תגובה

חייגו עכשיו