קובלנה פלילית פרטית

קובלנה פלילית פרטית

 קובלנה פלילית – לשם מה היא נועדה ?

קובלנה פלילית פרטית הינה החריג לכלל על פיו מי שמנהל את ההליך הפלילי בתפקיד המאשימה היא המדינה באמצעות אחת מרשויות התביעה הפועלות בשמה.

במסגרת הקובלנה הפלילית, אדם פרטי הוא שנכנס בנעלי המאשימה, ומנהל את ההליך הפלילי כנגד האדם או הישות המשפטית שמנגד.

ככל ויצליח על פי הכללים המשפטיים, הן הראייתיים והן הפרוצדורליים להוכיח את אשמתו של העומד לדין מעבר לכל ספק סביר,

הרי שזה יהיה נתון בהתאם לסעיפי החוק אותם הפר, לסנקציות הפליליות הקבועות בחוק.

מהו החוק שמכוחו מגישים קובלנה פלילית פרטית ?

חוק סדר הדין הפלילי שמהווה את המטרייה להליך הפלילי, הוא שמתווה את האופן שבו על הקובל לנהל את ההליך,

כשכל החובות החלות על רשויות התביעה במסגרת ההליך הפלילי חלים גם עליו כקובל, והוא אינו זכאי לשום "הנחה" בגין היותו אדם פרטי.

הקובלנה הפלילית – התייחסות בתי המשפט לקובל

יתרה מכך, הרשות התובעת בפעולתה כמגישה של כתבי אישום כנגד נאשמים, נהנית מחזקת התקינות המנהלית,

על פיה בתי המשפט מניחים כנקודת מוצא ללא פקפוק כי טענות התביעה מובאות לאחר בדיקה יסודית ואיסוף נטול פניות של הראיות,

בעוד פעולתו של הקובל כאדם פרטי אינה נהנית מחזקה זו.

מצב זה שם את הקובל בפוזיציה מאתגרת אף יותר, והראיות שהוא מציג עומדות בפני בדיקה ספקנית ודקדקנית גבוהה מהרגיל על ידי בתי המשפט.

מניעים זרים בהגשת קובלנה פלילית ?

לא פעם הקובלנה משמשת את הקובל לצורך השגת מטרה שהוא יתקשה להשיג במסגרת של הליך אזרחי באותה המהירות.

כך לדוגמא, מי שחפץ בהתנצלות של עיתון שפרסם דברי דיבה לשיטתו, יכול כטקטיקה משפטית להגיש קובלנה פלילית כנגד הכתבים או העורכים, כדרך להשגת פשרה שלבסוף תכלול התנצלות כתובה.

כדוגמא הממחישה זאת, הגיש השר לשעבר אביגדור ליברמן באמצעות עורך דינו, קובלנה פלילית כנגד העיתון "דה מרקר" והעורך שלו באישום של הפרת חוק איסור לשון הרע כשטען כי מאמר שפורסם, בו משתמע כי עשה פרוטקציה לתעשייה האווירית ברכישה של לוויין תקשורת הינו שקרי.

בתור מי ששימש כחלק מצוות ההגנה, הצלחנו לבסוף להגיע לנוסח מוסכם של התנצלות שהתפרסמה במסגרת העיתון מבלי שהקובלנה הפלילית התבררה.

בכך נמנעו הסיכונים הכרוכים בהרשעה וענישה פלילית.

מנגד קיבל מר ליברמן את מבוקשו קרי התנצלות כתובה באופן מהיר יחסית, מבלי שיאלץ להמתין עד לבירור של תביעת דיבה אזרחית שיכולה להתנהל לאורך שנים ארוכות.

לעיתים הרצון בהגשת קובלנה נובעת מאידיאליזם אמיתי של מגיש הקובלנה, ואולם זו נדירה יותר במחוזותינו.

בדרך כלל קיימים ברקע הגשת קובלנה פלילית, מניעים כספיים ורכושיים כחלק ממאבק המביא את הצדדים להתדיינות בערכאות, גם במסגרת זו.

 עבירות בהן אפשר להגיש קובלנה פלילית פרטית

חשוב לדעת כי העבירות בהן ניתן להגיש קובלנה פלילית הינה רשימה סגורה ומצומצמת של עבירות בעלות אופי "פרטי" המפורטות בתוספת השנייה לחוק העונשין, מסוג עוון אשר מוגבלות עד 3 שנות מאסר –

{כניסה בכוח למקרקעין (סעיף 189),

אחיזת מקרקעין בכוח (סעיף 190)

עבירות איומים (סעיף 192)

מהומה ועלבון במקום ציבורי (סעיף 194א)

העלבת אדם במקום ציבורי (סעיף 194ב)

השחתת מקרקעין (סעיף 196)

מלאכות פוגעות (סעיף 223 )

עבירת פציעה (סעיף 334)

שימוש ברעל מסוכן (סעיף 336)

תקיפה סתם (סעיף 379)

תקיפה הגורמת חבלה של ממש (סעיף 380)

הסגת גבול כדי לעבור עבירה (סעיף 447 – זולת אם העבריין נושא נשק חם או קר)

היזק לרכוש בזדון (סעיף 452)

כניסה לשטח חקלאי (סעיף 494)

גילוי סוד מקצועי (סעיף 496)

כל אלה ולמעט עבירות כאמור, שנעברו כלפי בן משפחה כהגדרתו בחוק למניעת אלימות במשפחה.}

 עבירות נוספות שניתן להגיש בגינן קובלנה פלילית – 

בנוסף, מדובר בעבירות לפי חוק למניעת מפגעים, חוק אוויר נקי (סעיף 63), סעיפים בחוק זכויות יוצרים, פקודת סימני סחורות (סעיף 3), עניינים מסוימים בחוק הגנת הצרכן, פקודת סימני מסחר (סעיף 60), חוק הגנת הדייר (סעיף 108), חוק הבחירות לכנסת, חוק הרשויות המקומיות, חוק הבחירות לגופים ציבוריים, פקודת הידיעות הטלגרפיות לעיתונות, חוק הגנת הפרטיות (שחשיבותו בעידן הדיגיטלי רק הולכת וצוברת יותר תאוצה), חוק שמירת הניקיון, מניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים (סעיף 2), חוק המים, חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, חוק צער בעלי חיים, חוק החומרים המסוכנים, עניינים מסוימים בחוק התכנון והבנייה, חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון ועילת הגשת הקובלנה מהנפוצות הקיימות במחוזותינו הינה עבירה לפי חוק איסור לשון הרע.

שיקולי החקיקה

מדובר בעבירות שהאפשרות כי החקירות של המשטרה, ייסגרו ללא העמדה לדין קיימת בהסתברות לא מבוטלת,

והקובלנה באה לתת גם מענה על מצב זה בו הקובל סבור כי קופח בכובעו זה כמתלונן במשטרה.

כלי זה של קובלנה פלילית פרטית, בא לסייע לאדם הרואה עצמו נפגע מהמעשה כאשר הוא אינו תלוי באופן בלעדי במעשי הרשות התובעת,

ופתוחה בפניו האפשרות לפעול באופן עצמאי לשיקום כבודו העצמי במסגרת קובלנה,

לרבות הגשת בקשה למעצר על פי סעיף 21א' לחוק סדר הדין הפלילי, דבר שהיענות לו תהיה נדירה, ואולם הדרך גם בעניין זה אינה חסומה בפניו.

קובלנה פלילית – מתי לא ניתן יהיה להגישה  ?

הגשת קובלנה פלילית אינה מוגבלת רק בסעיפי החוק בהם ניתן לנקוט בהליך זה, כי אם גם בכל הקשור לסוגי הנאשמים.

כך, לא ניתן להגיש קובלנה פרטית כנגד עובדי מדינה (בשל מעשה שנעשה במסגרת מילוי תפקידם), קטינים מתחת לגיל 14 וחברי כנסת.

ליועץ המשפטי לממשלה סמכויות עיכוב בקובלנות וכן הסמכות לאשר הגשת קובלנות כנגד עובדי מדינה.

השימוש בסמכויות אלה אינן תכופות ולא מקבלות ביטוי בפועל במקרים רבים,

ואולם חשוב להיות מודעים לקיומן והאפשרות של היועמ"ש לעשות בהן שימוש.

חשיבות "נקיון הכפיים" של הקובל 

בתי המשפט אינם ששים לדון בתיקי קובלנה פלילית, וזאת בשל המשמעויות כבדות המשקל בהענשה פלילית כתוצאה מהגשה של קובלנה פרטית,

תוצאה של אינטרס אישי שפעמים רבות אינו חופף את האינטרס הציבורי.

לכן, ניקיון הכפיים של מגיש הקובלנה והצגתו ככזה הינה חשובה מאוד במסגרת ההליך וייצוג על ידי עורך דין פלילי בקיא בסדרי הדין ובכללים הראייתיים הינה קריטית באופן גורף במקרה זה.

מעבר לכך, התרשמות של בית המשפט מהקובל כמי שמנהל את עניינו באופן טורדני ולא באופן ענייני, יביא לפגיעה בהתרשמות של בית המשפט מהקובל,

בית המשפט יפסיק במקרה כזה את הדיון עד למינוי של עורך דין מטעמו של הקובל על מנת שייצג אותו.

חשיבות קבלת ייצוג מעורך דין פלילי במסגרת התגוננות מפני קובלנה

ההתגוננות בפני קובלנה פרטית חשובה אף יותר וזאת בשל ההשלכות החמורות שיש להרשעה בפלילים,

המדובר באפשרות לעמוד בפני סנקציות פליליות מכל הסוגים, והרשעה פלילית לכל דבר ועניין על כל המשמעויות שיש לכך.

הגנה משפטית בהליך של קובלנה פלילית הינו חשוב מאין כמוהו,

לא פעם התנהלות חכמה באמצעות עורך דין יכולה להביא לסיום ההליך ללא סנקציה עוד בשלב הטענות המקדמיות,

ולכן החשיבות בקבלת ייצוג הינה רבה ולא ניתן להפריז בחשיבותה.

ככל ויש לך שאלות נוספות בתחום זה בו אני מחזיק בנסיון טוב ומוצלח או בכל נושא אחר אני מזמין אותך להתקשר עמי לייעוץ ראשוני.

סמנו לייק בדף הפייסבוק של עורך דין פלילי איילון בירנבוים וקבלו עידכונים

לסרטונים בערוץ היוטיוב

עורך דין פלילי זה א.ב

כתיבת תגובה

חייגו עכשיו