חוק סדר הדין הפלילי – מעצרים

שחרור ממעצר

חוק סדר הדין הפלילי – מעצרים

שחרור ממעצר – מלאכה מורכבת וחשובה.

כיצד ניתן להביא לשחרור ממעצר ומהם העקרונות הקבועים בחוק סדר הדין הפלילי – מעצרים ? שחרור ממעצר – חוק סדר הדין הפלילי – סוגי המעצר השונים על כך במאמר שבפניכם.

מאמר זה אודות שחרור ממעצר – חוק סדר הדין הפלילי – סוגי המעצר השונים שחרור ממעצר  מובא על ידי עורך דין פלילי איילון בירנבוים העוסק בפלילים ובשחרור ממעצר, הן שחרור ממעצר ימים והן שחרור ממעצר עד תום ההליכים.

שחרור ממעצר – חוק סדר הדין הפלילי – סוגי המעצר השונים

ייצוג בשחרור ממעצר הינה מלאכה מורכבת הדורשת ידע והכרת חוק סדר הדין הפלילי-מעצרים לעומק כמו גם נסיון רב. במאמר שבפניכם יובאו מספר עקרונות הקשורים בחוק המעצרים.

חוק סדר הדין הפלילי (המכונה "חסד"פ) סמכויות אכיפה -מעצרים תשנ"ו-1996 הוא המאגד בתוכו ומסדיר את החקיקה הקשורה במעצר ועיכוב של חשודים לאורכו של ההליך הפלילי.

קיימים מספר עקרונות שנקבעו בחוק זה, שלא היו מעוגנים בטרם העברתו, הכרת עקרונות אלה חיונית על מנת להבין כיצד ניתן להביא לשחרור ממעצר של חשוד או נאשם.

השינויים בחוק נובעים בין היתר על רקע חקיקת חוקי היסוד ששמו את עקרון חירות האדם והקנו לו מעמד חוקתי עליון.

להלן מספר נקודות שחשוב לדעת על מנת להבין את שיקולי בית המשפט בשחרור ממעצר או הותרה במתקן הכליאה לאור חוק סדר הדין הפלילי-מעצרים:

  • יש להעדיף את סמכות ה"עיכוב" על פני סמכות ה"מעצר" בכל מקום שניתן להסתפק בו.
  • ביצוע של מעצר מצריך עילה ברורה ומפורטת שלא הייתה טרם החקיקה.
  • פרק הזמן בו ניתן להחזיק עצור טרם הבאתו בפני שופט מעצרים התקצר באופן משמעותי מ 48 שעות ל 24 שעות בלבד.
  • יש להעדיף במידת האפשר, חלופת מעצר כשזו בנמצא על פני מעצר מאחורי סורג ובריח.

לאורך ההליך הפלילי קיימים מספר סוגי מעצר – בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי מעצרים:

מעצר ראשוני 

המדובר בשלילת חירות של חשוד בביצוע של עבירה על ידי שוטר קצין משטרה.

בדרך כלל מדובר בשלילת חירות המוגבלת למשך 24 שעות.

מותר לקצין ממונה להחליט על מעצר מסוג זה ככל וקיים חשד סביר כי נעברה עבירה של עוון או פשע

(עבירה שהעונש עליה עולה על 3 חודשים).

ניתן לנסות ולשחרר ממעצר כשהנסיבות מאפשרות זאת כבר בשלב זה.

מעצר ימים

 זוהי החלטה שיפוטית על הארכת מעצר של חשוד במסגרת דיון בבית המשפט בשלב החקירה לצורך בירור החשדות.

מותר לשופט להאריך את המעצר עד 15 יום ובסך הכל לתקופה שלא תעלה על 30 ימים.

היועץ המשפטי לממשלה רשאי לאשר המשך מעצר במסגרת מעצר הימים עד ל 75 ימים,

ולאחר מכן רשאי שופט בית משפט העליון להאריך את המעצר לתקופות נוספות של עד 90 יום כל פעם.

קיימות דרכים אפקטיביות על מנת ולהביא לשחרור ממעצר בשלב זה על ידי עורך דין מיומן – שחרור ממעצר הינה אפשרית וכל מקרה נבחן לגופו של עניין.

שחרור ממעצר בשלב הצהרת תובע

לאחר שלב מעצר הימים,  וככל ומוחלט על הגשת כתב אישום –

מתקיים שלב מעצר לפי הצהרת תובע בדבר הכוונה להגיש כתב אישום,

וזאת לצורך קיום המשך המעצר במסגרת תפר הזמן שבין הליך מעצר הימים והכוונה לבקש מעצר עד תום ההליכים –

פרק זמן של עד 5 ימים.

גם בשלב זה שחרור ממעצר על ידי עורך דין העוסק בכך הינה אפשרית.

הדברים נבחנים בכפוף לעילות המעצר ובהתאם לרמת החשש ממסוכנות אפשרית של העצור ובהתאם לסוג העבירה בו הוא חשוד.

מע"ת (שחרור ממעצר עד תום ההליכים)

בשלב בירור האשמה בהליך העיקרי –

מטרת מעצר זה הינה לוודא את התקינות של ההליך הפלילי בעת ניהול ההליך העיקרי,

במקרים בהם קיים חשש להימלטות או כשקיימת מסוכנות מצד הנאשם.

מדובר במעצר שאינו לצרכי חקירה שכן, הבירורים הסתיימו וכעת העצור עומד לדין.   

כדי שבקשת מעצר עד תום ההליכים תתקבל על ידי בית המשפט, על הרשות התובעת לעמוד ב 3 תנאים מצטברים

קיומן של ראיות לכאורה:

המבססות את סיכויי הרשעתו של העצור ואשר דרושות להוכחת האשמה – 

 נבדק באם קיימות ראיות גולמיות בטרם אלה עמדו לבדיקה מעמיקה, שיכולות להביא להרשעה בסופו של ההליך.

קיומה של עילת מעצר: 

עילות המצדיקות מעצר אפשריות הינן מסוכנות או חשש משיבוש הליכי המשפט על ידי הטרדה ואיומים על עדים, חשש להתחמקות מהדין ו/או בריחה ועוד.

בנוסף, קיימות בחוק עילות מעצר סטטוטוריות, בהן אין צורך להוכיח את דבר קיומה של עילת מעצר, כך לדוגמא כשמדובר בעבירות אלמ"ב (אלימות במשפחה) עילת המעצר היא חלק בלתי נפרד מהאשמה עצמה.

היעדר חלופה למעצר מאחורי סורג ובריח:

ההעדפה של בתי המשפט הינה לחלופה למעצר, כגון מעצר בית ו/או בפיקוח אלקטרוני (אזיק אלקטרוני), שהיה במוסד מתאים לגמילה וכד', שמקטינה את הפגיעה בחירות של הנאשם ואף לעיתים טומנת בחובה ערך שיקומי, וזאת כשבית המשפט סבור שניתן להורות על כך תוך לקיחת מכלול הגורמים בחשבון. 

כאשר הבדיקה והבירור של בית המשפט מעלה כי אין חלופה למעצר עד תום ההליכים,

וכי בנסיבות שהובאו בפניו לא ניתן להורות על שחרור לחלופה,

אזי רק אז יורה על המשך החזקתו של הנאשם במסגרת של מעצר מאחורי סורג ובריח.

תפקידו של עורך דין מעצרים בקיא ומנוסה יהיה להראות בפני בית המשפט כי שחרור ממעצר אפשרית בנסיבות הספציפיות תוך הבאת פסיקה מתאימה והכנת מפקחים מתאימים.

כאמור, בהרבה מקרים שחרור לחלופה מצריך גם פיקוח אנושי על הנאשם.

כשפיקוח כזה אינו בנמצא אזי יימנע בית המשפט משחרור לחלופה, כשנתון זה מצטרף לנימוקים נוספים,

(לרבות קיומן או היעדרן של ראיות לכאורה בתיק העיקרי הספציפי). 

תסקיר שירות המבחן – אבן דרך חשובה בדרך לשחרור ממעצר

בנוסף, במקרה של בקשה למעצר עד תום ההליכים רשאי בית המשפט לבקש תסקיר של שירות המבחן בטרם יורה על שחרור ממעצר.

התסקיר נועד לבדוק את טיב החלופה והמפקחים אותם מציע הנאשם, 

וכן על מנת שיעריך את הנאשם עצמו והתאמתו לקיום התנאים שייכפו עליו במסגרת השחרור, למשך בירור עניינו בהליך העיקרי.

עורך דין מעצרים יוודא את טיב החלופה שתוצע לבית המשפט, יכין את העצור לתסקיר כנדרש וכן את המפקחים המוצעים למשימה המוטלת עליהם.

חשוב להבהיר כי בית המשפט אינו מחויב להמלצות שירות המבחן, וכי ההחלטה באם לשחרר לחלופה ואם לאו ובאיזה תנאים, היא של השופט.

על החלטה זו בנושא המעצר עד תום ההליכים כמובן שניתן לערער, וערעור נוסף הינו ברשות.

לאורך בירור ההליך העיקרי, ניתן להגיש בקשות לעיון חוזר בהחלטה למעצר עד תום ההליכים.

בקשות אלה נוגעות הן לגבי תנאי חלופת המעצר בהינתן נסיבות חדשות,  וכן לאחר שחלף פרק זמן מאז ניתנה ההחלטה המורה על המעצר.

עורך דין לשחרור ממעצר מסור ושקדן יגיש בקשות מתאימות על מנת ולהביא לשינוי תנאי המעצר לאורך זמן.

החשיבות בשכירת שירותיו של עורך דין מעצרים פלילי – הגדלת הסיכוי לשחרור ממעצר.

הליכי המעצר אם במסגרת מעצר הימים, קל וחומר במסגרת מעצר עד תום הליכים הינה קריטית ותכתיב רבות את רמת הענישה שתקבע במידה והנאשם יורשע. 

דינו של נאשם משוחרר  מקלה יותר ושונה מדינו של מי שעצור עד תום ההליכים,

על כך מעידה בחינה של הפסיקה לאורך השנים.

על כן, החשיבות בקבלת ייצוג של עורך דין פלילי לשחרור ממעצר במסגרת הליך מעצר הימים הינה חשובה מאין כמותה (ראה מאמר שכתבתי בנושא מעצר ימים בנפרד) בטח ובטח במסגרת הליך המעצר עד תום ההליכים.

הימצאות במעצר עד תום ההליכים לאורך בירור התיק העיקרי היא קשה מנשוא, ההתניידות לדיונים בבית המשפט מבית המעצר וחזרה היא מעמסה אותה מתארים העצורים כסיוט, בייחוד כשהעצור אינו מצוי בקו הבריאות.

המלחמה לשחרור לחלופה ולעיתים אף לשחרור מלא בעת בירור האשמה, היא קריטית ולכן הצורך לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי בקיא שיילחם ויחייה את התיק שלכם עד לקבלת התוצאה המיוחלת חשובה מאוד. 

במרבית המקרים עורך דין לשחרור ממעצר ששכרתם ואשר מייצג אתכם בהליך המעצר הוא המייצג גם בהליך העיקרי,

כאן חשוב להדגיש את החשיבות ביכולת להסתכל על ההליכים המקבילים הן זה הקשור במעצר והן זה הקשור בבירור ההליך העיקרי באופן רחב,

הבנת מכלול השיקולים המערכתיים וקבלת החלטות ממבט ציפור, על מנת ולמקסם את היכולת להיטיב את המצב עבור מי שמתמודד עם קשיים רבים, כך שיוכל לצלוח תקופה זו במינימום נזק וקושי. 

אם גם אתם זקוקים לשירותים של עורך דין פלילי לשחרור ממעצר אני מזמין אתכם להתייעץ עמי באופן דיסקרטי בכל שאלה הקשורה בהליכי מעצר,

או בכל התמודדות משפטית אחרת הרובצת לפתחך, עמו אתה או מכר מתמודד על מנת שמתוקף המקצועיות שרכשתי לייצג בתור עורך דין מעצרים, אוכל לסייע לך באופן דיסקרטי, נגיש, מובן ובגובה העיניים עד לקבלת השחרור המיוחל. 

סמנו לייק בדף הפייסבוק של עורך דין פלילי איילון בירנבוים וקבלו עידכונים

למאמר של עורך דין איילון בירנבוים במעריב אודות מעצר ימים 

עורך דין פלילי זה א.ב

 

כתיבת תגובה

חייגו עכשיו