ועדה לקבלת פטור מאיסור העסקה במקומות מסוימים

למשרדנו הגיע לקוח שהורשע בעבר בביצועה של עבירת מין.

אותו לקוח סובל מזה שנים רבות מנתיבים תעסוקתיים חסומים,הגיע לגיל מבוגר ומבחינתו פנייתו אלי היווה בבחינת הזדמנות אחרונה לקבלת אישור תעסוקה כנהג. מהות פנייתו הייתה כי אסיר את מגבלות התעסוקה המוטלים עליו מתוקף רישומו כעבריין מין.

פניתי בעקבות בקשתו, לועדה מיוחדת בראשות כב' השופט חגי טרבלסי בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א –2001. פנייתי עבורו היוותה בקשה כי הלה יקבל פטור מהאיסור לשמש כנהג על רקע להרשעתו כעבריין מין.

יחד עם הלקוח אספתי כל נתון שיכול היה לסייע בהשגת המטרה ובייחוד לאור העובדה כי התיק בגינו הורשע לא ניתן היה לאיתור שכן התיק נגרס ולא נותר ממנו זכר למעט הרישום במחשבי הרשויות. השגת החומר הלכה למעשה מהווה נדבך עקרוני כמקור להבנת המקרה בהגעת הוועדה להחלטה ובהיעדרו השגת המטרה הפכה למורכבת יותר.

על אף זאת, לאחר איסוף נתונים נכון והגשה של בקשה מנומקת היטב, ניתנה לבסוף החלטה על ידי הוועדה בעלת הסמכות לנושא זה ואשר על פיה ניתן פטור מאיסור ההעסקה עד לחלוף תקופת ההתיישנות והמחיקה של הרישום הפלילי.

בזכות קבלת הפטור יוכל הלקוח להמשיך בהשגת שאיפותיו בחיים ובכך למצוא את עצמו בנתיב תעסוקתי ההולם את כישוריו ורצונותיו מבלי שמשגי העבר ימשיכו לרדוף אותו.

חייגו עכשיו